• CSM Router

    Cung cấp giải pháp truy cập mạng internet ổn định và mạnh mẽ
    Là trung tâm kết nối và điều khiển trong hệ thống quản lý và điều khiển IoT-----1

    Giá: 4,500,000 đ